English

Newyddion

 

Ionawr 2018

 

CYFARFOD BLYNYDDOL

 

Adroddiad yr Arweinydd


Nododd Aled Morgan Jones ein bod wedi cael blwyddyn brysur unwaith eto. Diolchodd yn fawr i'r holl aelodau am y canu da ac i'r unawdwyr Roger, Kevin, Iwan Morgan, Meirion, Ieuan, Gwilym, Bryn, Bili ac Iwan Morus, am eu cyfraniadau. Roedd cyngerdd Nadolig Aber Artro yn llwyddiant ysgubol, a diolchodd i Phil am drefnu'r noson ac am ei waith fel cyflwynydd. Diolchodd i holl aelodau'r Côr am eu cefnogaeth drwy'r flwyddyn; mae'r gefnogaeth yn ei gwneud yn haws i arwain y Côr. Diolchodd i Andy ac Adrian am symud yr allweddell o gyngerdd i gyngerdd, i Meirion ac Wyn am deithio mor bell i'r ymarferion, i'r swyddogion, Bryn, Iwan, ac Ieuan am eu gwaith yn y cefndir, a diolch mawr i Merfyn am fod yn gadeirydd penigamp. Diolchodd i Gwilym ac Iwan Morgan fel is-arweinyddon, ac i Idris am ei waith cyfeilio. Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at y daith i Norwy. Croesawodd John ac Ifor i'r Côr.


Adroddiad y Cadeirydd


Mae 30 aelod yn y Côr erbyn hyn. Y ddau uchafbwynt yn 2017 oedd bod yn westeion i gôr o'r Ffindir ym mis Mehefin a'r cyngerdd Nadolig cofiadwy yn Aber Artro. Diolchodd Mervyn Williams i bawb sydd wedi helpu'r Côr yn ystod y flwyddyn, yn arbennig y swyddogion Ifan, Bryn, Ieuan ac Iwan. Roedd cyfraniad Aled, Idris a Gwilym hefyd yn allweddol i lwyddiant y Côr. Cyfeiriodd at Meirion Thomas, Glyn Roberts a Bill Roberts, tri cyn-aelod a fu farw yn ddiweddar.


Adroddiad y Trysorydd


Eglurodd Bryn Lewis fod y sefyllfa ariannol yn weddol iach.


Clwb 200


Nododd Ieuan Edwards nad oes 200 o aelodau yn y Clwb 200 a bod angen i ni chwilio am ragor o aelodau ar gyfer diwedd mis Mawrth. Diolchodd i bawb am eu cefnogaeth.


Ethol swyddogion


Cadeirydd: Ifan Lloyd Jones
Is-gadeirydd: Mervyn Williams
Bydd y swyddogion eraill i gyd yn aros yn eu swyddi.


Unrhyw fater arall


Mae pryder nad oes lle i gadw creiriau a chofroddion yn y neuadd ymarfer. Mae llawer o'r rhain yn drysorau ac yn haeddu eu cadw yn llygad y cyhoedd. Byddwn yn gofyn eto i'r pwyllgor am ganiatâd i osod cwpwrdd pwrpasol yn y neuadd.
Trefnwyd cyngherddau yn 2018 yn Harlech, Llanbedr, Lerpwl, Llwyngwril a'r Drenewydd yn ogystal â'r daith i Norwy. Bwriedir gwneud cryno ddisg mewn cyngerdd byw yn ystod y flwyddyn a threfnir unwaith eto i gael llun swyddogol o'r Côr.

 

 

 

Eisteddfod Cenedlaethol Bae Colwyn 1985

 

Yn ddiweddar, daeth aelod o'r Côr o hyd i feirnadaeth o berfformiad y cor yng Nghystadleuaeth Corau Meibion o dan 40 yn yr Eisteddfod Cenedlaethol ym Mae Colwyn yn 1985.